TilburgsAntonius1856 TilborghsJohannes1882 TilburgsBertha1878 TilburgsFranciscusCornelis1866 TilburgsMaria1880 TilburgsPetrus1885 TilburgsCornelis1917 BakkerGerarda1892

Genealogie Tilburgs/Tilborghs

Oudste bronnen

Geactualiseerd op 1 februari 2015 (Zie einde pagina)

De naam Tilburgs/Tilborghs komt in de Brabantse Kempen voor vanaf het jaar 1339 (zie Oorsprong). Vanaf het einde van de 17e eeuw vormen de gegevens een samenhangende stamboom. Om een beeld te krijgen van de periode daarvoor, hierbij een greep uit de vele gegevens:

1339

Johannes, genaamd Tilborch, betaalt vier oude penningen en twee delen (dit is 2/3) hoen als belasting aan de hertog van Brabant.

1350-1450

In de belastingboeken van de hertog van Brabant worden (in het latijn) betalingen vermeld voor de oude hoeve, die oorspronkelijk werd bewoond door Ancelmus Tilborchs. We lezen de namen van zijn zoon Wouter, diens vrouw Katerina Eellen en andere familieleden zoals Elyas, Cristina, Ostrica, Johannes en Heylwigis.

1519

Everart Peeter Michielssoen verklaart dat hij op de vrije markt te Eindhoven zondach na Sint Jacobsdach 1519 daar gekocht had van Godevarde Tilborchs twee ossen toenterijd laat op een hoeve toebehorende Meester Henrick Kuyst en consorten kinderen van Gherarde Kuyst gelegen in het dorp en de parochie Oerle. (Bron: Vonnisboeken Raad van Brabant, Brussel. fol.156 vonnisnr. 164).

1521-1621

In deze periode wordt nog steeds belasting betaald voor de oude hoeve, die ooit werd bewoond door Ancelmus Tilborchs en zijn vrouw Katerina Eellen. Vermeld worden Wouterus, Heilwigis en "Johannes filius Petri de Tielborch". We treffen ook vaak de naam "Wolterus Anssems" aan in combinatie met bekende voornamen. "Wolterus Anssems" kan "Wouter, de zoon van Ancelmus" betekenen.

1548

Jaspar van Esch verklaart dat hij nog 6 gulden per jaar te ontvangen heeft van de weduwe van Adriaen Tilborgs die in Zeelst woont.

1612-1617

Mathijs Huijbers van de Zeelberg wordt in Valkenswaard vermoord door muitende Engelse soldaten. Dat leidt tot grote opschudding onder de bevolking. Om het leed van zijn vrouw Ariken wat te verzachten, schenkt de gemeenschap haar twee heidevelden aan de Zeelberg. Dat wordt later aan alle inwoners door de vorster Adriaan Tilborgs "opgelesen op den volle kerkhoff tot Weerde nae de hoechmisse ende is aldaer by den naegeburen geaccordeerd." Bron: J. Bots en H. Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard.

1615

Op 15 oktober verschijnt Ariaen Janssen Tilborchs voor de Dingbank in Zeelst. Hij is toeziend voogd over de drie kinderen van Cornelis Geritsen en Marike bij de verdeling van de erfenis van hun ouders.

1620

Walterus Walteri Tilborghs trouwt in Eersel met Lida.
Joannes Walteri Tilborchs trouwt in Eersel met Joanna Joannis Neeffs.

1636

Joannes Tilborghs trouwt in Eersel met Heilwigas Bartholomeus

1646-1697

In een pandboek wordt regelmatig gesproken over een "huijs, schuer, ende aengelegen" in Eersel dat "den Tilborch" wordt genoemd.

1648

Wouter Wouters Tilborchs koopt in Bergeijk voor 25 gulden een "huijssinge (..) mette appendentie ende dependentie".

1653

Jan Baptist Blos (pleegkind), oud 9 jaar, een fraaie sterke, maar kleine jongen woont bij Wouter Tilborchs te Bergeyk. Overeengekomen is een vergoeding voor kost en inwoning van 20 guldens per jaar, te betalen door de Camer van de Arme te Antwerpen; de kleding en het schoeisel komen ten laste van deze Camer.

1656

Wouter Tilborchs en zijn vrouw Didie sluiten een lening af van honderd gulden tegen een rente van vijf procent.

1659

Vanaf 1659 vestigen zich de eerste protestanten in Valkenswaard. Onder hen is Baltus Pluijm, aan wie Adriaen Tilborghs zijn ambt als vorster van de dingbank moet afstaan. Isaac Aertssen neemt Adriaens plaats in als schepen in het bestuur van Valkenswaard.

1669

Jan Wouter Tilborchs belooft in naam van zijn vader Wouter Tilborchs dat hij elk jaar "op Lichtmisse dage" zes loopen rogge zal betalen aan de armentafel van Bergeijk.

1687

De erfgenamen van Willem Jansen doen afstand van diens erfenis ten gunste van Lijntje Willems, de weduwe van Jacob Wouter Tilborgs.


Recente aanpassingen

01 feb. 20151519Godevarde Tilborchs
15 jan. 20141612Vorster Adriaan Tilborgs
 1659Vorster Adriaen Tilborghs
03 nov. 20131615Ariaen Janssen Tilborchs als toeziend voogd